Regles de joc del P&P a Andorra

 

PROVISIONAL

REGLES DE JOC DEL P&P A ANDORRA

I NORMES COMUNS A LES COMPETICIONS

II RÀNQUING D’ANDORRA

III CAMPIONAT D'ANDORRA INDIVIDUAL i DE PARELLES

IV JUGADORS PER COMPETICIONS INTERNACIONALS 

 

I NORMES COMUNS A LES COMPETICIONS

 1. REGLES DEL JOC I LA SEVA APLICACIÓ 

  1. Fins que no disposar d’una reglamentació pròpia, l’AAPP decideix que les normes per les que es regirà el joc del Pitch&Putt a Andorra,són les corresponents al Reglament del Pitch&Putt de Catalunya, en vigor des del 7 d’abril de 2010, incloent les normes de disciplina esportiva i en base a les aprovades per l’EPPA i la FIPPA. Les regles aplicables en tornejos internacionals i tornejos EPPA són les actualitzades i aprovades per l’EPPA i la FIPPA per a aquestes competicions, actualitzades al seu reglament en vigor des de juny de 2014, amb les especificitats que contempla aquest document i el seu conjunt de normes.

  2. Les regles aplicables en les competicions Rànquing d’Andorra i Campionat d’Andorra Individual i per Parelles són les que consten en aquest document. La inscripció i la participació a les competicions implica l’acceptació implícita d’aquestes regles i de totes les normes que se’n deriven de les entitats organitzadores, incloent el tractament de les dades de caràcter personal, l’acceptació de difusió d’imatges i dades dels participants , amb caràcter promocional, publicitari o de difusió, a través de qualsevol mitjà.

  3. La inscripció i participació a les competicions organitzades per l'AAPP implica tanmateix l’acceptació i declaració per part del jugador/a de que es troba en plenes condicions físiques i de salut per a la pràctica del Pitch&Putt.

  4. Els procediments i recursos en matèria de disciplina esportiva, modificació de calendari, suspensió o modificació de les proves són competència del Comitè de Competició i disciplina i de la Junta directiva de l’AAPP.

 2. RECURSOS DEL JUGADOR/A

  1. Manual de Regles del Pitch&Putt a Catalunya editat per l'ACPP i la FCPP en vigor des del 7 d'abril de 2010
  2. Reglament del Pitch&Putt de la Federació Internacional de P&P actualitzat el juny de 2014 (en anglès)

 3. COMPORTAMENT DURANT EL JOC

  1. Ritme de joc.- El jugador haurà de jugar sense demora indeguda. Segons la regla, la penalització per infracció serà:

   • 1ª infracció: avís sense penalització
   • 2ª infracció: 1 cop de penalització
   • 3ª infracció: desqualificació 

  2. Normes de comportament.- El comportaments incívics seran sancionats pel Comitè de Disciplina de l’AAPP.

I. Per determinar els graus de comportament incívic i les sancions, es tindrà en compte el que hi hagi previst en els reglaments internacionals.

II. A fi i efecte que quedi constància de qualsevol reclamació, aquesta, per tenir-se en compte, haurà d’efectuar-se sempre per via electrònica a l’adreça Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

III. Les reclamacions durant la celebració de qualsevol prova es dirigiran a l’àrbitre de la competició i, en el seu defecte, a un membre del Comitè de Competició o al director del camp. En cas que aquests estiguin competint, s’haurà d’esperar a la finalització de la prova. Posteriorment s’haurà de fer arribar la reclamació per via electrònica.

IV. Pel bon esperit de l’esport i per la bona imatge del mateix de cara als nostres juvenils, l’AAPP desaconsella fumar en els camps, així com durant els campionats. Tot i així, si un jugador fuma, haurà de fer ús de cendrer portàtil per evitar la mala imatge d’un camp d’esport amb restes de tabac.

1. Tirar restes de tabac pel camp, es considerarà que s’incorre en una manca de civisme.

La Junta de l’ACEPP es reserva el dret de modificar el conjunt de normes d’aquest document.

Junta Directiva de l’ACEPP
2017

 

II RÀNQUING D'ANDORRA

El Ranking Nacional d’Andorra de P&P, és un sistema per comptabilitzar les actuacions individuals de cada jugador/a en un conjunt de proves nacionals, individuals i que és organitzat i dirigit anualment per l'AAPP.

 1. MODALITAT DE JOC

  1.1 La modalitat de joc per a totes les proves del Rànquing serà STROKEPLAY EPPA amb la finalitat que serveixi d’entrenament per a les proves internacionals.

 2. CATEGORIES

  2.1 Hi haurà quatre categories generals dins de la competició del Rànquing d’Andorra: 

2.1.1. Absoluta
2.1.2. Femenina
2.1.3. Sènior (persones que compleixin els 55 anys en l’any en curs)
2.1.4. Juvenils (fins als 16 anys complerts l’any en curs)
2.1.5. Dues categories de handicap, Inferior i Superior.

 1. TEMPORADA DE JOC

El començament de la temporada del Rànquing Nacional d’Andorra, es procurarà que s’iniciï entre els mesos de juny o juliol i s’acabi entre els mesos de maig o juny de cada any, salvat que per raons de calendari o de condicions meteorològiques, s’hagin de modificar les dates.    

 1. PROVES

  4.1. Pel Rànquing actual es faran 8 proves –4 a cada camp–

  4.2. De les 8 proves a realitzar, els jugadors en podran excloure un màxim de 2 (1 prova de cada camp), és a dir, que únicament s’hauran de jugar 6 proves per poder optar a classificacions internacionals (3 proves a cada camp) i als premis de final de temporada.

 2. CALENDARI, SEU DE LES PROVES I ENTRENAMENTS

5.1. Les dates i camps de les proves seran les que es publicaran anualment al Calendari de l'AAPP. Les dates exactes es publicaran a la web de l’AAPP, a la pagina del Facebook i s’enviaran per e-mail als associats.

5.2. La Junta podrà modificar el calendari, quan així convingui per al millor desenvolupament del joc o de la competició en general.

5.3. Els jugadors podran escollir un dels dies proposats per jugar cada prova.

5.4. A partir dels suggeriments i les sol·licituds dels jugadors participants en el rànquing de l’última temporada, s’obriran sortides per les proves de rànquing també els divendres, sempre que hi hagi un mínim de 3 jugadors i l’horari de llum ho permeti.

5.4.1. Els jugadors hauran d’acordar l’horari amb el director del camp on es jugui la prova. En aquest cas els jugadors que ho desitgin podran inscriure’s fins al dia anterior a les 18 h.  El camp haurà de comunicar amb la suficient antelació a l’AAPP i als jugadors, que hi haurà aquesta sortida extraordinària en divendres, tot indicant el seu horari.

5.5. Els entrenaments del rànquing es podran fer fins al dia anterior al que el jugador s’hagi inscrit.

5.6 Exclusivament per a les sortides que es facin els divendres, pels jugadors inscrits a jugar aquest dia el camp es tancarà dues hores abans de l’hora prevista de l’inici de la prova. Abans d’aquestes dues hores, els jugadors podran realitzar els seus entrenaments.

6. PARTICIPANTS

6.1 Qualsevol jugador amb residència a Andorra o no, que tingui la llicència en vigor de la FCPP, o andorrana si fos el cas, pot participar al Rànquing d’Andorra.

6.2. En cas de manca de llicència o de vigència de la llicència, el jugador podrà participar però no ocuparà lloc en la classificació ni en l’atorgament de premis.

7. INSCRIPCIONS

7.1. Les inscripcions podran fer-se fins a les 18h del dia anterior a jugar la prova, havent-se de dirigir directament de forma personal o per telèfon, al camp on s’ha de realitzar.

7.2. Els jugadors que vulguin participar, hauran de tenir la llicència federativa catalana –o andorrana en el seu cas- en vigor en el moment de fer la inscripció. Si la tinguessin en tràmit, ho han de mencionar i el dia de la competició poden aportar-la.

7.3 Els jugadors que no disposin de llicència vigent, podran jugar la prova amb handicap 0, però no ocuparan lloc a la classificació del rànquing, ni podran conseqüentment, optar al premi.

7.4. L’import a pagar pels jugadors associats per a cada prova, s’indicarà en el moment de la inscripció. En el seu cas, figurarà prèviament en el reglament que es redacti pels campionats que ho requereixin i també serà publicat oportunament en la WEB de l’AAPP.

8. ORDRE DE LES SORTIDES I OBLIGACIONS DELS CAMPS

8.1. L’ordre als tees de sortida del Rànquing d’Andorra serà, aquesta temporada, per handicap des de la primera prova fins a la penúltima inclosa. L’última prova de rànquing serà per ordre de classificació absoluta del rànquing.

8.2. El camp s’encarregarà d’elaborar les targetes dels jugadors, el control de les sortides, el control de l’entrega de targetes, l’entrada dels resultats de les targetes al programa de competicions de l’FCPP i l’enviament de la classificació a l’AAPP.                

8.3. La publicació de les puntuacions i classificacions acumulades serà competència de l’AAPP.

8.4. El camp facilitarà una peça de fruita i una ampolla d’aigua per jugador, com a mínim.

8.5. El camp haurà de comunicar a l’AAPP i als jugadors, la decisió d’obrir una sortida del rànquing els divendres, tot incloent l’horari de la prova.

9. COMITÉ DE COMPETICIÓ DE LES PROVES

9.1. Estarà format per dos membres de la Junta de l’AAPP i un membre del propi camp on es juga la prova. Presidirà el Comitè un membre de la Junta de l’AAPP.

9.2. En cas de discrepàncies o incidències durant les competicions, el Comitè de Competició és l’òrgan encarregat de dirimir-les.

9.3. Els horaris de les sortides els establirà el Comitè de Competició i es comunicarà als jugadors oportunament.

9.4. La suspensió de la prova durant la seva celebració és responsabilitat del mateix Comitè. En cada prova es respectarà l’horari de sortida que decideixi el Comitè.

9.5. Els jugadors tindran l’opció d’inscriure's per jugar un dels dies determinats per competir. La participació en un o altre dia vindrà determinada per l’ordre d’inscripció.

9.6. En cas de no presentar-se a les proves sense previ avís i sense un motiu justificat, comportarà l’obligació pel jugador d’abonar l’import de la prova.

10. PUNTUACIONS

10.1. La puntuació del Rànquing d’Andorra ve determinada per dos sistemes: 

10.1.1. S’apliquen els punts de la Graella de PUNTUACIÓ PER COPS REALITZATS.

10.1.2. Se sumen els punts de la Graella de PUNTUACIÓ PER CLASSIFICACIÓ DE LA PROVA.

10.1.3. La relació cops-punts és successiva fins arribar a un màxim de 89 cops, que atorguen 1 punt. (part inferior de la taula).

10.1.4. Els resultats inferiors a 40 cops atorgaran un punt extra per cada cop menys. (part superior de la taula).

 

Rànquing d’Andorra
PUNTUACIÓ PER COPS REALITZATS

40 cops        50 punts

50 cops        40 punts

60 cops        30 punts

41 cops        49 punts

51 cops        39 punts

61 cops        29 punts

42 cops        48 punts

52 cops        38 punts

62 cops        28 punts

43 cops        47 punts

53 cops        37 punts

63 cops        27 punts

44 cops        46 punts

54 cops        36 punts

64 cops        26 punts

45 cops        45 punts

55 cops        35 punts

65 cops        25 punts

46 cops        44 punts

56 cops        34 punts

66 cops        24 punts

47 cops        43 punts

57 cops        33 punts

67 cops        23 punts

48 cops        42 punts

58 cops        32 punts

68 cops        22 punts

49 cops        41 punts

59 cops        31 punts

69 cops        21 punts

 


Rànquing d’Andorra
PUNTUACIÓ PER CLASSIFICACIÓ DE LA PROVA

Guanyador  50

9º    24

17º   14

25º   6

2º   45

10º   22

18º   13

26º   5

3º   40

11º   20

19º   12

27º   4

4º   37

12º   19

20º   11

28º   3

5º   34

13º   18

21º   10

29º   2

6º   31

14º   17

22º   9

30º   1

7º   28

15º   16

23º   8

 

8º   26

16º   15

24º   7

 

 

11. RESULTATS

11.1. Empats a les proves

11.1.1. Cada jugador acumularà punts segons el lloc que ocupi. En cas d’empat en una mateixa posició, als jugadors empatats se’ls assignaran els punts corresponents a la posició en la què empaten. 

11.1.2. En cas d’empat a la primera posició del Campionat d’Andorra Individual i de Parelles se solucionarà amb un matxplay a mort sobtada.

11.2 Desempat en la classificació final del rànquing

11.2.1. En cas d’empat en qualsevol posició premiada del Rànquing d’Andorra, es desempatarà segons la suma dels TRES millors resultats obtinguts al Rànquing. En cas de persistir l’empat, es farà servir el quart millor resultat i així successivament fins a desfer l’empat.

11.3 Informació dels resultats

11.3.1. Una vegada finalitzada cada prova, el camp organitzador penjarà a la vista dels jugadors els resultats scratch.

11.3.2. El camp conservarà les targetes de joc que passaran a estar a disposició de la Junta de l’AAPP.

11.3.3. En un període aproximat d’una setmana des de la finalització del torneig puntuable, l’AAPP farà públics els resultats definitius a efectes de de la classificació del rànquing i els punts acumulats, que seran exposats als taulells d’informació dels camps i publicats a la pàgina WEB de l’AAPP.

12. TROFEUS

En funció de les classificacions aconseguides i un cop finalitzades la totalitat de les proves puntuables de la temporada, l’AAPP atorgarà els trofeus següents:

12.1. S’atorgaran 3 premis per cada categoria, amb les mencions “Campió” “Subcampió” i 3r Classificat, tant en categories scratch com handicaps i individuals o parelles.

12.2. Els premis del Rànquing d’Andorra no seran acumulatius entre categories, atorgant-se el premi de nivell superior, segons l’ordre: Absolut Scratch, Sènior Scratch, Fèmines Scratch, Cadets Scratch, Hàndicap Inferior, Hàndicap Superior.

12.3. Els premis dels Campionats d’Andorra Individual o de Parelles, tampoc seràn acumulatius, atorgant-se el de més categoria, segons l’ordre: Scratch, Hàndicap.

12.4. En funció de la participació, la junta de l’AAPP es reserva el dret a atorgar premi fins al tercer classificat, en una torneig o en diversos.

12.5. El premis de la temporada es lliuraran la Nit del Pitch & Putt, la data de la qual es comunicarà oportunament.

 

Junta Directiva de l’ACEPP
2017 

III CAMPIONAT D'ANDORRA
INDIVIDUAL I DE PARELLES

1. MODALITAT DE JOC

1.1. La modalitat de joc per al campionat d’Andorra Individual, serà STROKEPLAY mides EPPA.

1.2. La modalitat de joc per al campionat d’Andorra de Parelles, serà  GREENSOME CHAMPMAN mides EPPA.

1.3. Podran utilitzar-se 3 pals incloent el putt i les sortides seran amb tee de mides reglamentàries corresponent a un mínim de 5mm.

2. CATEGORIES DEL CAMPIONAT D’ANDORRA

2.1. A les proves de Campionat d’Andorra Individual i per Parelles hi haurà una classificació “scratch” i una de handicap indistintes.

2.2. L’AAPP podrà instaurà altres categories, sempre que figuri en el reglament explícit de la competició.

3. DESENVOLUPAMENT DEL CAMPIONAT

3.1. Es jugaran dues proves en un únic dia. Una al camp de La Cortinada i l’altra al Camp de Xixerella. 

3.2. Aquest campionat es desvincula totalment del Rànquing d’Andorra, no puntuant ni atorgant punts de bonus en la classificació.

3.3. Els Campionats d’Andorra Individual i de Parelles, es jugaran exclusivament en diumenge, a excepció de força major per condicions meteorològiques, cas en el que el Comitè de competició de l’AAPP decidirà el que correspongui.

4. PARTICIPANTS

4.1. Qualsevol jugador amb residència a Andorra o no, que tingui la llicència en vigor de la FCPP, o andorrana si fos el cas, pot participar als Campionats d’Andorra Individual i al de Parelles.

4.2. En cas de manca de llicència o de vigència de la llicència, el jugador podrà participar però no ocuparà lloc en la classificació ni en l’atorgament de premis.

4.3. En el Campionat de Parelles, han de complir la condició anterior, ambdós jugadors.

4.4. Pels Campionats d’Andorra Individual i de Parelles, només es podrà entrenar fins a les 18h del dia anterior a la celebració de les proves.

5. INSCRIPCIONS

5.1. Les inscripcions podran fer-se fins a les 18h del dia anterior a jugar la prova, havent-se de dirigir directament de forma personal o per telèfon, al camp on s’ha de realitzar. 

5.2. Els jugadors que vulguin participar, hauran de tenir la llicència federativa catalana –o andorrana en el seu cas- en vigor en el moment de fer la inscripció. Si la tinguessin en tràmit, ho han de mencionar i el dia de la competició poden aportar-la.

5.3. Els jugadors que no disposin de llicència vigent, podran jugar la prova amb handicap 0, però no ocuparan lloc a la classificació del campionat d’Andorra, ni podran conseqüentment, optar al premi.

5.4. L’import a pagar pels jugadors associats per a cada prova, s’indicarà en el moment de la inscripció. En el seu cas, figurarà prèviament en el reglament que es redacti pels campionats que ho requereixin i també serà publicat oportunament en la WEB de l’AAPP.

6. ORDRE DE LES SORTIDES

6.1. L’ordre dels tees de sortida del Campionat d’Andorra Individual serà, en la primera prova, per ordre de handicap, i en la segona prova, per ordre de la classificació resultant de la primera prova.

6.2 L’ordre dels tees de sortida del Campionat d’Andorra per Parelles serà, en la primera prova, per ordre de handicap –del handicap més baix de la parella– i en la segona prova, per ordre de la classificació resultant de la primera prova.

7. OBLIGACIONS DELS CAMPS

7.1. El camp s’encarregarà d’elaborar les targetes dels jugadors, el control de les sortides, el control de l’entrega de targetes, l’entrada dels resultats de les targetes al programa de competicions de l’FCPP i l’enviament de la classificació a l’AAPP.

7.2. La publicació de les puntuacions i classificacions serà competència de l’AAPP.

7.3. El camp facilitarà una peça de fruita i una ampolla d’aigua per jugador, com a mínim.

8. COMITÉ DE COMPETICIÓ DE LES PROVES

8.1. Estarà format per dos membres de la Junta de l’AAPP i un membre del propi camp on es juga la prova. Presidirà el Comitè un membre de la Junta de l’AAPP.

8.2. En cas de discrepàncies o incidències durant les competicions, el Comitè de Competició és l’òrgan encarregat de dirimir-les.

8.3. Els horaris de les sortides els establirà el Comitè de Competició i es comunicarà als jugadors oportunament.

8.4. La suspensió de la prova durant la seva celebració és responsabilitat del mateix Comitè. En cada prova es respectarà l’horari de sortida que decideixi el Comitè.

8.5. En cas de no presentar-se a les proves sense previ avís i sense un motiu justificat, comportarà l’obligació pel jugador d’abonar l’import de la prova.

9. RESULTATS

9.1. Empats a les proves

9.1.1. En cas d’empat a la primera posició del Campionat d’Andorra Individual i de Parelles se solucionarà amb un matxplay a mort sobtada.

9.1.2. El Comitè de Competició decidirà el forat de sortida.

9.2. Informació dels resultats

9.2.1. Una vegada finalitzada cada prova, el camp organitzador penjarà a la vista dels jugadors els resultats scratch.

9.2.2. El camp conservarà les targetes de joc que passaran a estar a disposició de la Junta de l’AAPP.

9.2.3. En un període aproximat d’una setmana des de la finalització del torneig puntuable, l’AAPP farà públics els resultats definitius, que seran exposats als taulells d’informació dels camps i publicats a la pàgina WEB de l’AAPP.

10. TROFEUS

En funció de les classificacions aconseguides, l’AAPP atorgarà els trofeus següents:

10.1 S’atorgaran 3 premis per cada categoria, amb les mencions “Campió” “Subcampió” i 3r Classificat, tant en categories scratch com handicaps i individuals o parelles.

10.2. Els premis dels Campionats d’Andorra Individual o de Parelles, no seran acumulatius, atorgant-se el de més categoria, segons l’ordre: Scratch, Handicap.

10.3. En funció de la participació, la junta de l’AAPP es reserva el dret a atorgar premi fins al tercer classificat, en una torneig o en diversos.

10.4 El premis de la temporada es lliuraran la Nit del Pitch & Putt, la data de la qual es comunicarà oportunament. 

Junta Directiva de l’ACEPP
2017

 

IV NORMES PER A LA SELECCIÓ DE JUGADORS
PER COMPETIR EN PROVES INTERNACIONALS

 

 1. SELECCIÓ DE JUGADORS PER A PROVES INTERNACIONALS

  1. Els jugadors que representaran Andorra en competicions internacionals, seran seleccionats d’acord amb la classificació definitiva del Ranking últim acabat.

  2. En cas que les proves internacionals quedin molt allunyades de l’últim Ranking finalitzat, amb la finalitat de millorar la representació d’Andorra, el Comitè de Competició de la Junta de l’AAPP pot decidir aplicar criteris basats en el Ranking que estigui en joc, o en el nivell de hcp, o decidir preparar una sèrie de proves classificatòries.

 2. CLASSIFICACIÓ PER PARTICIPAR EN LES COMPETICIONS

  1. Per representar Andorra en el Competicions internacionals, excepte pel Campionat del Món, es crearan 2 equips. L’A i el B, amb 6 jugadors cadascun.

  2. En cas d’interès o necessitat, els integrants d’un equip o altra, es podran combinar.

  3. Per aquestes competicions i d’una forma automàtica, l’equip A estarà format pels 6 primers classificats del Rànquing d’Andorra.

  4. L’equip B estarà format pels jugadors classificats entre el 7è lloc i el nombre necessari per a cobrir les 6 places.

 3. REPRESENTACIÓ EN EL CAMPIONAT DEL MÓN PER EQUIPS

  1. El nombre de jugadors dependrà sempre del nombre de participants que estableixi el Reglament del Campionat.

  2. Quedarà seleccionat automàticament el primer classificat del Rànquing.

  3. Per a les altres places, es farà una fase prèvia eliminatòria tipus TRIALS, del 2n al 8è classificats ambdós inclosos, més una “wildcard” que s’atorgarà a criteri del Comitè de Competició de l’AAPP. En cas d’atorgar-se, els classificats entre el 2n i 8è, competiran per cobrir les places restants. 

  4. El Comitè de Competició de la Junta de l’AAPP, determinarà les condicions en què s’haurà de jugar aquesta fase prèvia.

  5. En cas que hi hagi jugadors que no vulguin participar, es podran presentar per als Trials, jugadors classificats en posicions a partir de la 9a, fins a assolir el nombre requerit.

  6. Els Trials es jugaran al camp de Xixerella.

  7. Es faran 2 voltes de joc (36 forats) en strokeplay entre els 8 jugadors que determinaran els 4 millors classificats. Aquests 4 jugadors s'enfrontaran en matxplay entre ells (3 partides) d'on s'obtindrà la segona i la tercera plaça de l'equip. El següent jugador classificat als trials es proposarà com a capità i en cas eventual com a jugador reserva.

  8. En cas que les places fossin superiors, s’ajustarà el nombre de jugadors a disputar el matxplay

 4. CLASSIFICACIÓ PER PARTICIPAR A LES COMPETICIONS DE TIPUS "OPEN"

  1. A part de l’equip A (6 primers classificats absoluts del Rànquing d’Andorra) es classifiquen també les 2 primeres senyores, els 2 primers classificats sèniors i el Campió d’Andorra Individual que tindrà plaça assegurada per jugar Opens.

  2. En cas de disposar de més invitacions aquestes s’atorgaran a l’equip B i, en cas de places sobrants, d’acord amb l’ordre de classificació del rànquing.

Junta Directiva de l’ACEPP
2017

 

Annex
CALENDARI DE COMPETICIONS 2017-2018
I ALTRES ACTIVITATS DE L'AAPP 

CAMPIONAT D'ANDORRA 2017

Campionat d’Andorra de Parelles 2017: Dia 18 de juny de 2017 (2 camps)
Campionat d’Andorra Individual 2017: Dia 10 de setembre de 2017 (2 camps)

RÀNQUING D'ANDORRA 2017-2018

1a Prova - Dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2017 - Xixerella
2a Prova - Dies 14,15,16 de juliol de 2017 - Ordino
3a Prova - Dies 1, 2 i 3 de setembre de 2017 - Ordino
4a Prova - Dies 6,7,8 d’octubre de 2017 - Xixerella
5a Prova - Dies 20,21,22 d’octubre de 2017 - Ordino
6a Prova - Dies 20,21,22 d’abril de 2018 - Ordino
7a Prova - Dies 11,12,13 de maig de 2018 - Xixerella
8a Prova - Dies 25,26,27 de maig de 2018 - Xixerella

II TRIANGULAR ANDORRA, EUSKADI, GALICIA 2017

Dies 16 i 17 de setembre de 2017

VI OPEN D'ANDORRA - Xixerella 2017

Dies 23 i 24 de setembre de 2017

ALTRES ACTIVITATS

NIT DEL PITCH&PUTT 2017 Dia 21 d’octubre de 2017

Imprimir Correo electrónico
L'AAPP és membre de:
International Pitch&Putt Federation
European Pitch&Putt Association

Camps d'Andorra

La Cortinada ORDINO
Tel. +376 850 400

www.ordinogolfclub.com

Xixerella LA MASSANA
Tel. +376 738 613
www.xixerellapark.com